Chế độ thai sản

Câu hỏi:

Chào b! Mình cũng giống trường hợp của bạn trên. Em đóng BHXH từ tháng
7/2018 đến hiện tại là 20/12/2018 và vẫn đang đi làm. Dự kiến sinh ngày
mùng 1/1/2019. Bên nhân sự công ty mình có báo cho mình là mình phải sinh
vào tháng 1/2019 thì mới được hưởng BHXH. như vậy là sai đúng k ạ?.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến: https://luatnqh.vn/

Tra lời:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thì
khi chị sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời
gian 12 tháng trước khi sinh con.
Về thời gian trước khi sinh con được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư
59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:
“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác
định như sau:
a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì
tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng
trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng
và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con
nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con
nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy
định tại điểm a khoản này.”
Như vậy nếu chị sinh con vào ngày 1/1/2019 thì 12 tháng của chị được tính từ
tháng 01/2018 đến tháng 12/2018. Như vậy trong 12 tháng này chị đã đóng
BHXH từ tháng 07/2018 đến tháng 12/2018, như vậy chị đã đóng 06 tháng
BHXH như vậy chị đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh
con.
Như vậy cách giải thích của bên nhân sự công ty chị là hoàn toàn đúng đắn với
quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Xem thêm tư vấn về BHXH tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

2

No Responses

Write a response